سیستم قاب خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی سرد نورد شده

سیستم قاب خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی سرد نورد شده

سیستم قاب خمشی از مقاطع فولادی سرد نورد شده، برا احداث ساختمان های مسکونی یک طبقه، در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران مجاز نمی باشد. در این سازه، سیستم باربر جانبی و ثقلی، از نوع قاب خمشی معمولی بوده و طبق استاندارد ASCEV، ضریب رفتار آن برای استفاده از روش تنش مجاز برابر با ۵ می باشد. در این سیستم کلیه مقاطع بکار رفته برای تیرها و ستون از نوع نورد سرد بوده و در اعضای ستون  از مقاطع جعبه ای و در تیرها از مقاطع ناودانی استفاده می شود. کلیه اتصالات جوشی مربوط به ناحیه اتصالی خمشی به صورت کارخانه ای اجرا شده و در محل کارگاه، تیرها به ورق های صلبی از پیش جوش داده شده به ستون ها، پیچ می شوند.

در این سیستم برای ایجاد اتصال خمشی، ابتدا شیارهای به روش پلاسما در ناحیه اتصال ستون ایجاد شده و ورق های صلیبی در شیارها سخت کننده های ته ستون نیز استفاده می شود. ای سیستم سازه ای در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز می باشد.


الزامات سیستم قاب خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی سرد نورد شده

 1. اجرای این سیستم به عنوان قاب خمشی معمولی متشکل از مقاطع سرد نورد شده در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران تا حداکثر یک طبقه یا ۶/۳ متر از تراز پایه؛ با رعایت الزامات ارائه شده، بلامانع است.
 2. ضریب رفتار این سیستم برای استفاده از استاندارد ۲۸۰۰ در تعیین نیروی زلزله به روش تنش مجاز برابر با ۵ می باشد.
 3. به کارگیری ای سیستم در ساختمان های با حداکثر دهانه ۶ متر و حداکثر ارتفاع یک طبقه یا ۶/۳ متر از تراز پایه مجاز می باشد.
 4. لازم است طراحی کلیه اجزاء و اتصالات فولادی سرد نورد شده بر اساس استاندارد AISI انجام گیرد.
 5. کنترل و طراحی سازه در مقابل بار باد، باید بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران صورت گیرد.
 6. باتوجه به لزوم استفاده از سقف شیب دار، رعایت محدودیت حداکثر بار مرده سقف برابر با ۱۰۰ kg /m۲ الزامی است.
 7. رعایت ضوابط طراحی اعضای کششی در طراحی اعضای ضربدری سقف الزامی می باشد.
 8. رعایت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد astm الزامی است.
 9. کلیه اتصالات اعضاء قائم به اعضاء افقی می بایستی به گونه ای باشند که یکپارچگی اعضاء در ارتفاع سازه تامین می شود.
 10. ضوابط مربوط به اجزاء اتصالی شامل پیچ خودکار، پیچ و مهره می بایستی مطابق آئین نامه AISC و استاندارد AISI تامین می شود.
 11. در صورت استفاده از اتصالات جوشی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضاء سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئین نامه AWS و AISC الزامی است.
 12. حداکثر وزن متر مربع سطح دیوار تمام شده در دیوارهای خارجی نبایستی بیشتر از ۲۰۰ kg/m۲ باشد.
 13. لازم است تمهیدات لازم برای تامین پایداری پانل های غیر باربر و جدا کننده ها و کاهش تاثیر آن ها در سختی جانبی سازه صورت پذیرد.
 14. لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
 15. کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی و غیره می بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تائید، بکار رفته گرفته شود، در غیر این صورت اخذ تاییدیه فنی در این خصوص از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
 16. الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان رعایت شود و عایق کاری های حرارتی تکمیلی در نظر گرفته شود.
 17. در صورتی که عایق حرارتی به صورت پر کننده اجرا شود، باید نوع و ضخامت عایق، مقاومت حرارتی مورد نیاز را تامین نماید.
 18. لازم است ملاحظات کامل هوا بندی در جداره های داخلی و خارجی، بازشوها و همچنین محل نصب اجزائ اتصالی نظیر پیچ و مهره، باتوجه به اقلیم مورد نظر و نیز خطر میعان به عمل آید.
 19. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
 20. رعایت ضوابط مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص صدابندی هوا برد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات الزامی می باشد.

۲۱٫ اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان الزامی است.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است