الزامات ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی سقف و دیوار

الزامات ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی سقف و دیوار، شامل لایه میانی پلی استایرن و بتن پاششی (۳D)

۱- حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی ۲۰/۷ متر از تراز پایه یا دو طبقه مسکونی است.

۲- طرح سازه ای و لرزه ای ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی باید بر اساس آئین نامه های معتبر بین المللی انجام گیرد.

۳- امکان اجرای ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی در همه انواع زمین ها و کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران وجود دارد.

۴- حداکثر دهانه باربری ثقلی ۵ متر و حداکثر طول آزاد و ارتفاع خالص پانل های دیواری به ترتیب ۶ و ۲۰/۳ متر است.

۵- تمهیدات لازم در مورد بازشوها بر اساس آئین نامه ACI 318-05 و ویرایش های بعد از آن در اتصالات لحاظ شود.

۶- رعایت مباحث مندرج در آئین نامه ACI 318-05 یا ویرایش های بعد از آن در اتصالات سازه ای و رعایت مشخصات بتن پاششی بر اساس ACI 506-R الزامی است.

۷- منظم بودن ساختمان در ارتفاع الزامی است.

۸- بار زنده قابل اعمال در محدوده ۴۰۰-۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع است.

۹- کنترل سازه در مقابل بار باد بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ششم و با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در مقابل بار جانبی  ناشی از زلزله ایجاد شود.

۱۰- مشخصات شبکه جوش باید بر اساس استاندارد ASTM باشد.

۱۱- تمهیدات لازم در شرایط مختلف اقلیمی برای بتن مسلح مانند فولاد گالوانیزه د رمحیط خورنده لحاظ شود.

۱۲- حداقل تنش تسلیم فولادها ۲۴۰ مگاپاسکال و حداقل قطر آن ها ۳ میلی متر می باشد.

۱۳- عمل سخت زدایی در صورت استفاده از فولاد پس کشیده انجام شود.

۱۴- کاربرد پلی استایرن منبسط شونده از نوع کند سوز مطابق با دستور العمل ارائه شده مرکز و یا استاندارد ASTM مجاز است.

۱۵- رعایت مباحث مربوط به انرژی، حریق و آکوستیک بر اساس مقررات ملی ساختمان الزامی است.

۱۶- امکان اجرای نما از نوع تر و یا با رعایت تمهیدات خاص از نوع خشک وجود دارد.

۱۷- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و یا آئین نامه در خصوص این سیستم توسط این مرکز انتشار یابد؛ شرکت های تولید کننده، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می باشند.

۱۸- کلیه مصالح و اجزاء در سیستم ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی اعم از معماری، سازه ای و تاسیسات مکانیکی و برقی از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید به کارگرفته شود، در غیر این صورت اخذ تاییدیه فنی در این خصوص از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

۱۹- اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است