گچ

الزامات سیستم مدولار دسترسی نوین

الزامات سیستم مدولار دسترسی نوین

سرعت ساخت و یا تعمیر سازه‌های آسیب دیده تا حد زیادی وابسته به آماده سازی شرایط برای شروع کار است. با توجه به اینکه در مراحل مختلف ساخت ‌یا تعمیر نیاز اساسی به تامین داربست برای حضور و فعالیت کارگران و گاه حتی نظارت مهندسین وجود دارد، به نظر می‌رسد استفاده از یک شیوه جدید برای سرعت بخشیدن به مراحل استوار کردن داربست و نیز کم کردن خطرات ناشی از خطای انسانی در بر پا کردن آن مناسب باشد.

از طرف دیگر در صورتی که بتوان از داربست‌های حین ساخت در زمان بهره برداری ساختمان نیز استفاده نمود می‌توان با آماده سازی‌های بعدی برای انجام تغییرات در ساختمان، که ممکن است به ظاهر ساختمان نیز آسیب وارد کند، جلوگیری کرد.

طرح موردنظر نوعی داربست و سکوی کار موقت می باشد که در هنگام اجرای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. لذا در رده ابزارکار اجرای ساختمان قرار می گیرد.

در استفاده از این تجهیزات مسئله ایمنی حین کار حائز اهمیت می باشد که در این خصوص، رعایت ضوابط استانداردهای زیر الزامی است.

  • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران
  • EN ISO 14122
  • براساس بند ۱۲-۷-۲-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران، کلیه قسمت های داربست و سکوی کار موقت، شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها، اتصالات، راه های عبور و پلکان داربست باید علاوه بر پایداری و ایستایی لازم، ظرفیت پذیرش چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
  • برای تأمین ایستایی و جلوگیری از واژگون شدن هرگونه داربست، رعایت ضوابط بند ۱۲-۷-۲-۱۱ مرجع یاد شده الزامی است.
  • براساس بند ۱۲-۸-۲-۵ مرجع فوق، این گونه تجهیزات هرگز نباید بیش از دو سوم (۳/۲) مقاومت نهائی خود بارگذاری شوند.
  • ضمن رعایت الزامات مورد اشاره در فوق، رعایت کلیه موارد ارائه شده در مدارک ارسالی برای استفاده از این سیستم به عنوان داربست و سکوی کار موقت در تمامی مراحل اجرا، الزامی است.
گچ پلیمری
خرید آنلاین گچ
گچ گیپتون
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است