پانل های دیواری غیر باربر Erocolith

پانل های دیواری غیر باربر Erocolith

پانل های دیواری غیر باربر Erocolith در عرض ۸۵ تا ۱۰۰ سانتی متر و در ضخامت ها متنوع از جنس بتن شبک با وزن مخصوص ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب تولید می شوند.

در پانل های دیواری غیر باربر به منظور به حداقل رساندن بار مرده، حفراتی در طول دیوار تعبیه شده است. با توجه به وجود حفرات  طولی در لبه پانل ها لزم است، تمهیداتی برای پایدار سازی پانل ها در زمان اجرا به کار بسته شود.

بتن سبک به کار رفته در این پانل ها از نوع فوم بتن می باشد و در مقایسه با سایر انواع بتن سبک متعارف از ضریب جذب رطوبت پایین تری بر خوردار می باشد. این انل ها به دلیل ابعاد بزرگتر می توانند در افزایش سرعت اجرای دیوارهای غیر باربر و جدا کننده های داخلی  نقش به سزایی داشته باشند . پانل های دیواری غیر باربر به عنوان دیوارهای غیرباربر و جدا کننده های داخلی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه شده مجاز است.


الزامات پانل های دیواری غیر باربر Erocolith

۱ – استفاده از این پانل ها صرفاً به عنوان، دیوارهای جداکننده غیر بابر داخلی ساختمان ها مجاز است.

۲ – در نصب و اجرا ، این پانل ها باید برای  تحمل بارهای حین اجرا کنترل شوند.

۳ – اتصال  این دیوار های غیر باربر به سیستم سازه ای باید به نحوی باشد که ضمن  تامین پایداری  انها در برابر  بار های وارده ، از اندر کنش انها و سازه اصلی تا حد امکان جلو گیری شود.

۴ – کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود.

۵ – حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیر بابر ۲/۳ متر می باشد.

۶ – نوع بتن سبک به کار رفته در پانل ها باید الزامات مندرج در استاندارد ۱۲۹  CASTM  را برآورده سازد. از جمله می توان به موارد مهم زیر اشاره نمود :

الف – حداقل مقاومت فشاری هیچ یک از نمونه ها نباید کمتر از MPa 45/3 و مقاومت فشاری میانگین سه نمونه نباید کمتر از Mpa  ۱۴/۴ باشد .

ب – حداکثر جمع شدگی مجاز برابر با ۰۶۵/۰ می باشد.

۷ – کلیه مصالح و اجزاء در این سیتم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید بکار گرفته شود.

۸ – صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحد های مستقل باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.

۹ – رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختمان در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.

۱۰ – چنانچه مجموعه ضواط، دستوالعمل و یا آیین نامه در خصوص این محصول توسط این مرکز انتشار یابد، شرکت های تولید کننده، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می باشند.

۱۱ – اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است