پانلهای الیافی

پانل دیواری الیاف بتن

فناوری پانل های الیاف بتن در زمره اجزاء ساختمانی غیر باربر و غیر سازه ای قرار می گیرند و با توجه به مواد تشکیل دهنده، دارای وزن کم و سازگاری زیاد با محیط زیست میباشند. این پانل ها از مجموعه فرآورده های پشم چوب کارخانه ای محسوب میشود و مواد اصلی تشکیل دهنده آنها، سیمان و چوب می باشند که در طول فرآیند تولید، برخی مواد افزودنی به آنها اضافه می شود و نشاسته چوب، که به عنوان منبع حمله حشرات موذی محسوب می شود، از آن حذف می شود.

 با توجه به مواد تشکیل دهنده و فرآیند تولید، قالب بندی برای تولید این پانل ها بسهولت انجام می شود و امکان دستیابی به طرح های متنوع برای قالب بندی وجود دارد.

ابعاد متداول این پانل ها به میلی متر، ۲۵×۶۰۰×۲۰۰۰، ۵۰×۶۰۰× ۲۰۰۰ ، ۷۵×۶۰۰×۲۰۰۰ می باشد. بیشترین استفاده از این پانلها در دیوارهای غیر باربر در جداکننده های داخلی و یا دیوارهای بین واحد های مسکونی مجاور هم و نمای ساختمان می باشد.

این پانل ها براحتی توسط اره های دستی یا برقی قابل برش کاری و شکل دهی است و براحتی می توان برای اتصال قطعات مختلف به این پانل ها، از پیچ و مهره و یا میخ استفاده کرد. همچنین این پانل ها سازگاری کامل با انواع نازک کاری، گچ، ملات سیمان، سنگ، سرامیک و نگ راد دارد. تعبیه قطعات و تجهیزات مربوط به تاسیسات نیز براحتی در دیوارهای حاصل از این پانل ها، امکان پذیر است.

سبکی و وزن کم این پانل ها، ویژگیهای پانل در برآوردن ضوابط مقررات ملیایران در زمینه های انمرژی، حریق و آکوستیک  نسبت به محصولات مشابه، سهولت حمل و نقل و نصب و  نیز اثر استفاده از این پانل ها در کاهش مقدار هزینه تمام شده یک ساختمان در مقایسه با سایر مصالح مشابه، ازسایر مزایای این پانل ها محسوب می شود. این پانل هادر زمینه های مختلف انرژی، حریق، آکوستیک و سازه و زلزله در این مرکز مورد بررسی قرار گرفته است و استفاده از آن ها در حیطه الزامات مربوط به این فناوری مجاز می باشد.


الزامات پانل دیواری الیاف بتن

۱-این پانل ها از مجموعه فرآورده های پشم چوب کارخانه ای محسوب می شود و استفاده از آن به عنوان پانل غیر باربر در جداکننده های داخلی و یا دیوارهای بین واحد های مسکونی مجاور ونمای ساختمان، به شرط رعایت الزامات زیر مجاز می باشد.

۲-الزامات فرآورده های پشم چوب کارخانه ای باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۴۷:ک سال ۱۳۸۷ باشد. ویژگی ها برای تمام کاربردها به شرح زیر است:

۲-۱-فرآورده های پشم چوب کارخانه ای باید دارای مقاومت حرارتی بیشتر ازm۲k/w ۵/۰ و ضریب هدایت حرارتی کم تر ازw/mk ۰۶۵/۰  در C ™  ۱۰ باشند. این آزمون باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۲۱ انجام شود.

۲-۲-طول، I ، و عرض ، b، باید مطابق استاندارد ایران شماره ۷۱۱۳ تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید از طول اسمی و عرض اسمی انحرافی بیشتر از رواداری های داده شده در جدول ۱ برای کلاس اعلام شده داشته باشد:

جدول ۱ کلاس هایی برای رواداری های طول و عرض

کلاس

رواداری ها mm

L1

۱۰- ، ۵+

L2

۵- ،۳+

L3

۲۲ ± ،۱۱ ±

W۱

۳ ±

W۲

۱ ±

۱-    برای طول اسمی mm۱۲۵۰

۲-برای طول اسمی mm ۱۲۵۰ <

 

۲-۳-ضخامت، d ، باید مطابق استانداد ملیایرانشماره ۷۱۱۴ تعیین شود. هیچ نتنیجه آزمونی نباید ازضخامت اسمی، dN ، انحرافی بیشتر از رواداری های داده شده در جدول ۲  برای کلاس اعلام شده داشته باشد.

جدول ۲- کلاس ها برای رواداری های ضخامت

کلاس

رواداری ها mm

ضخامت اسمی، mm

T۱

۳+ ، ۲-

۱۰۰

T۲

۱ ±

T۳

۴+ ،۳-

۱۰۰ <

T۴

۲ ±

 

۲-۴-گونیا بودن ، Sd ، باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۵ تعیین شود. انحراف از گونیا بودن نباید بیشتر از ویژگی داده شده در جدول ۳ برای تراز اعلام شده باشد.

جدول۳- تراز ها برای انحراف از گونیا بودن

تراز

الزامات، mm/m

S۱

۶  

S۲

۴

S۳

۲

 

۲-۵- تخت بودن تنها مربوط به فرآوردههای روکش دار است. تخت بودن، Smax ، اید منطابق استاندارد ملیایران شماره ۷۱۱۶ تعیین شود. انحراف از تخت بودن، نباید بیشتر از ویژگی داده شده در  جدول ۴ برای تراز اعلام شده باشد.

جدول۴ تراز ها برای انحراف ا گونیا بودن

تراز

الزامات،mm

P۱

۶

P۲

۳

 

۶-۲- پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین دال ها پشم چوب باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴ تعیین شود. آزمون باید بعد از قرارگیری آزمونه ها به مدت ۴۸ h در دمای C ™ ( ۲ ± ۷۰) و رطوبت نسبی % (۵ ± ۹۰) انجام شود. تغییر نسبی ضخامتL   و عرض، b   نباید بیش از%۵/۰ باشد.

۷-۲-تنش فشاری در % ۱۰ تغییر شکل،  ، یا مقاومت فشاری، ، باید براساس استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۷ تعیین شود. هیچ نتیجه ازمونی برای تنش فشاری در % ۱۰ تغییر شکل یا مقاومت فشاری، هر کدام که کوچکتر است نباید کمتر از مقدار داده شده در جدول ۵ برای تراز اعلام شده باشد.

جدول ۵ تراز ها برای  تنش فشاری یا مقاومت فشاری

تراز

الزامات، kpa

CS(10/Y)20

۲۰

CS(10/Y)30

۳۰

CS(10/Y)50

۵۰

CS(10/Y)75

۷۵

CS(10/Y)100

۱۰۰

CS(10/Y)150

۱۵۰

CS(10/Y)200

۲۰۰

CS(10/Y)300

۳۰۰

CS(10/Y)500

۵۰۰

CS(10/Y)750

۷۵۰

CS(10/Y)100

۱۰۰۰

 

برای مقاصد حمل و نقل، همه فرآورده ها باید حداقل تراز CS(10/Y)20 را داشته باشند.

 

۲-۸-چگالی ظاهری دال های پشم چوب،      ، باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۸ تعیین شود . هیچ نتیجه آزمونی نباید از مقدار اعلام شده، بیشتر از % ۱۰ ± تفاوت داشته باشد.

۲-۹- سازگاری دال های پشم چوب و لایه های پشم چوب دال های پشم چوب مرکب با سایر مصالح ساختمانی از طریق اندازه گیری های مقدار کلراید مطابق استاندارد مربوط ارزیابی می شوند. هیچ نتیجه آزمونی نباید از مقادیر ارائه شده در جدول ۶ برای تراز اعلام شده بیشتر باشد.

جدول۶- تراز ها برای مقدار کلراید

تراز

الزامات، %

Cl1

۳۵/۰

Cl2

۱۵/۰

Cl3

۰۶/۰

۱۰-۲-مقاومت کششی عمود بر سطوح،  باید مطابق استاندارد ملی ایران ۷۱۱۹ تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از مقدار ارائه شده در جداول ۷ برای تراز اعلام شده باشد.

جدول ۷ تراز ها برای مقاومت کششی عمود بر سطوح

تراز

الزامات ، kpa

TR5

۰/۵

TR7.5

۵/۷

TR10

۱۰

TR15

۱۵

TR20

۲۰

TR40

۴۰

TR70

۷۰

TR100

۱۰۰

برای مقاصد حمل و نقل ، همه فرآورده های ww-c باید دارای حداقل تراز TR5 باشند. آزمون مقاومت کششی عمود بر سطوح نباید بر روی دال های پشم چوب انجام  شود.

۱۱-۲-طبقه واکنش در برابر آتش باید مطابق استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹ تعیین شود.

۳-اتصال این پانل ها به یکدیگر و به عناصر شازه ای باید به گونه ای باشد که ضمن تامین پایداری دیوارهای حاصل در برابر بارهای خارج از صفحه، از اندرکنش دیوار و سازه اصلی، تا حد امکان جلوگیری شود.

۴-ضخامت پانل می بایست و گروه بندی آن، براساس ضوابط مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ایران به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی انتخاب شود.

۵-لازم است پیش بینی های لازم برای جلوگیری از بروز میعان در داخل پانل و نفوذ آب های ناشی از بارندگی صورت گیرد.

۶-رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه به شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق،با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی الزامی است.

۷-صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان می بایستی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تأمین گردد.

۸-ضخامت پانل ها برای استفاده به عنوان جداکننده های داخلی و یا دیوارهای بین واحدهای مسکونی مجاور و نمای ساختمان، با احتساب اندودهای به کر گرفته شده، می باست منطبق بر الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان ایران باشد.

۹-تأمین تمهیدات لازم جهت اجرای اندودهای تر و خشک از حیث مقاومت و دوام الزامی است.

۱۰-کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره می بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود.

۱۱-اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است