پانل های دیواری ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا

پانل های سبک ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا

پانل های سبک ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا به عنوان جدا کننده های داخلی و دیوارهای غیر بابر خلرجی مورد استفاده قرار می گیرند.در طرح اختلاط ارائه شده برای بتن مصرفی در ساخت ایم پانل ها، از سیمان پرتلند معمولی،ماسه، آب و سبکدانه لیکا استفاده شده است. به این ترتیب وزن مخصوص بتن حاصل، در حدود ۳ kg/m۱۱۰۰ محاسبه شده است،  که تاثیر به سزائی در کاهش وزن پانل های تولیدی دارد.

مقطع عرضی یک مدول از پانل های مذکور، دارای مقطعی مستطیلی با ضخامت متغیر و  عرض ۶۰۰ میلی متر است که تعداد ۶ حفره با قطر ۶۲ میلی متر، در فواصل ۳۲ میلی متری از هم، در ان تعبیه شده است.

 به این ترتیب وزن یک متر مربع از پانل به طور تقریبی در حدود ۶۰ تا ۹۰ کیلوگرم خواهد بود.

مقاطع بصورت عرضی قرار داده شده اند، مقاومت مطلوبی در برابر ضربه خواهد داشت. استفاده از الیاف پلی پروپیلن در مخلوط بتن نیز، کمک زیادی به جلوگیری از بروزshrinkage  می کند که بسیار حائز اهمیت است .

 در اتصال پانل های سبک ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا به یکدیگر و به سازه از جزئیات آیین نامه ACI استفاده می شود و تمهیدات لازم به منظور تامین پایداری دیوار حاصل و همچنین عدم مشارکت آن در تغییر مکان جانبی سازه به خوبی در نظر گرفته می شود.

برای تامین ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان در زمینه آکوستیک، لازم است، با توجه به نوع کاربری پانل در جداره های داخلی یا خارجی، ضخامت پانل ها به نحوی انتخاب شود که به کمک اندود و نمای روی کار، پاسخگویی الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان ایران باشد. همچنین نمای پلاسترهای گچی، پلاسترهای سیمانی، صفحات گچی و صفحات سیمانی برای اجرا روی این پانل توصیه می شود.

این زیر سیستم در زمینه های مختلف سازه و زلزله، انرژی، حریق و آکوستیک در این مرکز مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات تدوین شده مجاز می باشد.


الزامات پانل های سبک ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا

 1. کابرد پانل های سبک ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا در دیوارهای غیر باربر داخلی مجاز می باشد.
 2. اتصال این پانل دها به یکدیگر و به عناصر سازه ای باید به گونه ای باشد که ضمن تامین پایداری دیوار های حاصل در برابر بارهای خارج ازصفحه، از اندرکنش دیوار و سازه اصلی، تا حد امکان جلوگیری شود.
 3. بتن مورد استفاده برای تولید این پانل ها باید دارای مشخصات فنی ـ مکانیکی اعم از مقاومت فشاری، درصد جذب آب ، میزان جمع شدگی، وزن مخصوص و … براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ باشد.
 4. سبک دانه های لیکای مورد استفاده در ساخت بتن مورد نظر، می بایست دارای ویژگی های فنی ـ مکانیکی مطابق بااستاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ باشد.
 5. رعایت تمهیدات لازم جهت محدود نمودن جمع شدگی وتغییر شکلهای ناشی از انبساط و انقباض حرارتی، در حد مجاز مطابق آئین نامه های مربوطه، الزامی است.
 6. ویژگی های فنی و مکانیکی چسب یا ملات بکار برده شده برای اتصال پانل ها به یکدیگر و به سازه، باید منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۷۰۶ سازگار با بتن سبک با دانه های لیکا باشد.
 7. انجام یک لایه عایقکاری تکمیلی، متناسب با گروه ساختمان و مقاومت پانل، به مظور پاسخگوئی به انتظاراتمبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
 8. لازم است پیش بینی های لازم ( برای مثال پیش بینی لایه بخاربند ) برای جلوگیری از بروز میعان درداخل پانل صورت گیرد.
 9. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات شماره۴۴۴ مرکز  تحقیقات ساختمان و مسکن، مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصرساختمانی الزامی است.
 10. صدابندی هوابرد جدا کننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان می بایستی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تامین گردد.
 11. استفاده از پانل ها برای جداکننده های داخلی، دیوارهای بین واحد های مسکونی مجاور  و نمای ساختمان، با احتساب اندودهای به کار گرفته شده، می بایست براساس الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان ایران باشد.
 12. تأمین تمهیدات لازم جهت اجرای اندودهای تر و خشک از حیث مقاوئمت و دوام الزامی است.
 13. کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره می بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود.
 14. اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از رااندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.
گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است