مراحل ساختمان سازی – خاکریزی داخل تراشه

مراحل و روش های ساختمان سازی – خاکریزی داخل تراشه

 پر کردن ترانشه نباید قبل از بازرسی و آزمایش و یا کابلهای داخل آن انجام پذیرد. ترانشه باید ابتدا  تا ارتفاع ۱۵ سانتیمتری روی لوله با ماسه پر شود و سپس خاکریزی داخل آن قشر به قشر طبق  نقشه و مشخصات به آرامی انجام شود. از ریختن خاک از ارتفاع زیاد باید خود داری گردد کوبیدن قشر های خاکریزی (به استثنای ماسه روی لوله) باید به وسیله مناسبی طبق نظر دستگاه نظارت انجام گیرد. خاکریزی داخل اطاق و یاکف پیاده رو و یا پشت پی تا تراز مورد نظر باید در قشرهای حداکثر ۳۰ سانیمتری انجام و پس از آبپاشی با وسیله دستی یا موتوری به خوبی کوبیده شود ولی در د رمورد کف انبارها، یا سالنهایی که ماشینهای سنگین  در آن رفت و آمد می کنندباید با غلطک موتوری تا حد تراکم لازم انجام شود. از ریختن خاکهای نامناسب مانند خاک زراعتی، لجن، ماسه بادی و غیره در خاکریزی ها باید خود داری شود.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است