گچ

رسوبات تبخیری

پیدایش رسوبات تبخیری – انواع کانی های تبخیری

بر اساس مطالعات انجام شده بیشترین احتمال برای تشکیل کانی های تبخیری، آب های با نمک زیاد می باشند. تشکیل شوراب ها در اثر افزایش غلظت آب دریا صورت میگیرد و آن نیز ناشی از تبخیر، انجماد یا ایجاد آب های بسته و پس مانده در زیر زمین است که در اثر عبور آب باران از بین رسوبات تبخیری قبلی و انحلال آن ها به وجد می آیند

هنگامی که ۱۹ درصدر از حجم اولیه اب دریا تبخیر شده باشد ژیپس رسوب میکند و هنگامی که حجم تا ۵/۹ درصد کاهش یابد هالیت یا نمک طعام ظاهر میشود. تداوم تبخیر، کانی های منیزیم و پتاسیم را تولید میکند

بطور کلی کانی ها تبخیری به دو گروه اصلی تقسیم بندی میکنند

ترکیبات آلکانی خاکی: آراگونیت، کلسیت، دولومیت، کلسیت کم منیزیم و کلسیت پر منیزیم

نمک های تبخیری: ژیپس، انیدریت، هالیت، ترونا و کارنالیت

در یک گروه مناسب اولین گروه شکل گرفته کربنات ها هستند و ابتدا آراگومیت تشکیل میشود لذا غلظت Ca پایین آمده و Mg بالا می رود و شرایط برای تشکیل کلسیت پر منیزیم و در انتهای کربنات ها، دولومیت به صورت نادر ایجا می شود

بعد از کزبنات ها نمک های تبخیری ایجاد می شوند که در بین آنها ابتدا ژیپس و سپس کلرها تشکیل می شوند. بر این اسا می توان گفت کانی های کربناته ی آلکانی عمدتا” اولیه و دسته دوم ثانویه می باشند و در اعماق تشکیل می شوند

ژیپس و انیدریت ممکن است در سطح زمین ، در زیر آب و در خشکی رسوب کنند، با این وجود در هنگام دفن تا اعماق بیش از چند صد متر تمام CASO4 موجد بصورت انیدریت است و معمولا” در هنگام بالا آمدن انیدریت به ژیپس تبدیل می شوند. بیشتر مطالعات ژیپس انیدریت نشان داده است که فاز پایداری به وسیله اکتیویته ی آب و درجه حرارت تعیین می شود

ژیپس و انیدریت از جمله رسوبات حاصل از تبخیر میباشند که از نظر توالی رسوب گذاری بر سنگ نمک تقدم دارند. ته نشینی این مواد همراه با تبخیری های دیگر در آب شور انجام می شود. انیدریت به دلیل حلالیت بالا و تبدیل شدن به ژیپس به ندرت در سطح زمین یافت می شود ولیکن ژیپس در سطح زمین پایدار است.


زمین شناسی گچ

سنگ­ های تبخیری از نظر کانی شناسی بسیار متنوع اند که این تنوع و فراوانی کانی­های حاصل از توده ­های آب در حال تبخیر، به ترکیب اولیه آب بستگی دارد و از آن جایی که طیف این ترکیب میتواند بسیار متغیر باشد، تنوع کانی های تبخیری هم زیاد است. تقریبا” ۷۰ کانی تبخیری شناخته شده که از این تعداد ۲۷ کانی سولفاته،  ۲۷ کانی بوراته و ۱۳ کانی هالیدی هستند. در بین این سه گروه، بورات ­ها کمترین فراوانی را دارند و زیپس جزو معروفترین کانی ­های تبخیری محسوب میشود

آب دریا والد تمام نهشته های تبخیری محسوب میشود. کانی های تبخیری فراوان این نهشته ها شامل CL و SO۴۲ در آب دریا، کلریدها (عمدتا” هالیت) و سولفات ها (ژیپس و انیدریت) هستند

گچ پلیمری
خرید آنلاین گچ
گچ گیپتون
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است