شیل منبسط شده

شیل منبسط شده چیست؟

شیل منبسط شده که در انگلیسی با عبارت Expanded Shale شناخته می‌شود، یک نوع سبکدانه می‌باشد که ماده اولیه آن سنگ شیل بوده که یک نوع سنگ رسی است.

این محصول مشابه لیکا می‌باشد با این تفاوت که دانه های لیکا از خاک رس تهیه می‌شوند. شیل منبسط شده در آلمان به لیاپور، در انگلستان به آگلیت، در روسیه به کرامزیت و در آمریکا به هایدیت معروف است.

شیل منبسط شده

از این محصول می توان به عنوان سبکدانه در بتن و بلوک سیمانی سبک استفاده نمود. این محصول با استفاده از عملیات حرارتی در یک کوره گردان و حرارت دادن مواد اولیه تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه تولید می شود.

این محصول دارای دانه بندی ۰ تا ۲۰ میلیمتر و چگالی انبوهی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. قشر خارجی شیل منبسط شده دارای بافت شیشه ای و رنگ اخرایی تا قهوه ای بوده که وجود یک بافت اسفنجی متخلخل دا داخل دانه تا حدود ۷۰ درصد فضای کل، ایجاد خواص ویژه ای از جمله: وزن کم، رسانایی حرارتی پایین و… را نموده است.

ویژگی ها

از لحاظ ویژگی های فیزیکی، سنگدانه های سبک تحت آزمون باید مطابق الزامات زیر باشند:

۱- کلوخه های رسی و ذرات خرد شونده: مقدار کلوخه های رسی نباید بیشتر از ۲ درصد وزن نمونه خشک باشد.

۲- دانه بندی: الزام خاصی برای دانه بندی پیشنهاد نمی شود و دانه بندی می تواند براساس درخواست متقاضی تولید شود. در پیوست الف استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ به عنوان راهنما، دانه بندی سنگدانه سبک ارائه شده است.

۳- یکنواختی دانه بندی: برای اطمینان از یکنواختی در دانه بندی محموله های متوالی سنگدانه سبک، مدول نرمی نمونه های برداشت شده از محموله ها باید در فواصل زمانی مقرر شده توسط خریدار ، تعیین شود.

۴- مدول نرمی سنگدانه های سبک در هر محموله نباید بیش از ۷ درصد از نمونه هایی که برای آزمون های تعیین کیفیت ارائه شده، تفاوت داشته باشد مگر آنکه برای تولید بتنی در موارد خاص استفاده شود.

۵- یکنواختی چگالی انبوهی غیر متراکم: چگالی انبوهی غیر متراکم خشک محموله های سنگدانه سبک که نمونه برداری و آزمایش می شود نباید بیش از ۵۰± کیلوگرم بر مترمکعب یا ۷ درصد، هرکدام که بیشتر است از نمونه هایی که برای آزمون های کنترل کیفی ارائه شده، تفاوت داشته و نباید از حدود ذکر شده در جدول شماره ۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ بیشتر شود.

مقاومت

در نمونه های بتنی دارای سنگدانه های سبک تحت آزمون باید الزامات زیر رعایت شود:

۱- بیرون پریدگی: نمونه های بتنی ساخته شده با سنگدانه سبک که مطابق بند ۷-۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ مورد آزمون قرار می گیرد، نباید هیچگونه بیرون پریدگی های سطحی را نشان دهد.

۲- پایداری در برابر یخ زدن و آب شدن: در صورت لزوم، سنگدانه های سبک باید از طریق آزمون یا عملکرد میدانی، پایداری لازم در برابر یخ زدن و آب شدن را داشته باشند.

۳- جمع شدگی ناشی از خشک شدن: جمع شدگی ناشی از خشک شدن نمونه های بتنی ساخته شده یا این سنگدانه ها که مطابق با روش بند ۷-۶ استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ آزمایش می شوند بادی حداکثر ۱/۰ درصد باشد.

استاندارد

شیل منبسط شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

رعایت استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ الزامی است.

الزامات کاربرد شیل منبسط شده

استفاده از این محصول به عنوان سبکدانه در بتن و بلوک سیمانی به شرط رعایت کلیه الزامات زیر بلامانع است.

از لحاظ ویژگی های شیمیایی، مواد زیان آور موجود در سنگدانه های سبک باید در حد مجاز به شرح زیر باشند:

۱- ناخالصی های آلی: ناخالصی های آلی سنگدانه های سبک که از طریق آزمون تعیین می شود (طبق روش استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۷۹۹)، نباید رنگی تیره تر از استاندارد ایجاد کند مگر آنکه ثابت شود که تغییر رنگ پس از آزمون به دلیل وجود مقادیر کمی از موادی است که برای بتن زیان آور نیست.

۲- لکه گذاری: لکه ایجاد شده توسط یک سنگدانه سبک با شاخص ۶۰ یا بیشتر به واسطه وجود مقداری آهن (برحسب Fe۲O۳)، که با تجزیه شیمیایی اندازه گیری می شود (روش ASTM C-641) باید معادل یا بیشتر از ۵/۱ میلی گرم در ۲۰۰ گرم نمونه باشد.

۳- افت ناشی از سرخ شدن: افت ناشی از سرخ شدن سنگدانه های سبک به دست آمده از فرآورده های جانبی سوخت زغال سنگ یا کک (استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۲)، نباید بیشتر از ۱۲ درصد و افت سرخ شدن سایر سنگدانه های سبک نباید بیشتر از ۵ درصد باشد.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است