گچ

قیمت روز انواع آهن آلات (تیر آهن ساختمانی)

بروزرسانی: ۹ تیر ۹۹

کالا محل تحویل قیمت
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۱۲۵
IPE تهران
تهران ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۱۵۵
IPE تهران
تهران
 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ذوب آهن

۱۴ بنگاه اصفهان

۱۲ متری

وزن تقریبی ۱۵۵

بنگاه اصفهان
 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۱۹۰
IPE تهران
بنگاه تهران ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ذوب آهن ۱۶
۱۲ متری
وزن تقریبی ۱۹۰
بنگاه اصفهان
 ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۲۳۰
IPE تهران
بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ذوب آهن ۱۸
۱۲ متری
وزن تقریبی ۲۳۰
بنگاه اصفهان ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۲۷۵
IPE تهران
بنگاه تهران
 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ذوب آهن ۲۰
۱۲ متری
وزن تقریبی ۲۷۵
IPE تهران
بنگاه اصفهان
 ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۳۲۰
IPE تهران
بنگاه تهران
 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۳۲۰
بنگاه اصفهان
 ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن
وزن تقریبی ۳۷۰
۱۲ متری
IPE تهران
بنگاه تهران
 ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۳۷۰
بنگاه اصفهان
 ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن
۱۲ متری
وزن تقریبی ۴۳۵
IPE تهران
بنگاه تهران
 ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن
وزن تقریبی ۴۳۵
۱۲ متری
بنگاه اصفهان
 ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن
وزن تقریبی ۵۰۰
۱۲ متری
بنگاه اصفهان
 ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن
وزن تقریبی ۵۰۰
۱۲ متری
بنگاه تهران
 ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
گچ پلیمری
خرید آنلاین گچ
گچ گیپتون
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است