روش های سبک سازی ساختمان

روش های سبک سازی ساختمان

بطور عمده روش های سبک سازی ساختمان به ۲ دسته تقسیم میشود:

  1. سبک کردن اجزای باربر ساختمان
  2. سبک کردن سازه ساختمان

بخش عمده از مباحث مربوط به سبک سازیو تکنیک های رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی را در بر میگیرد. که شامل شناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خارج کشور) و تکنولوژی استفاده از آنها، معیار ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان مصالح سبک و میزان تاثیر به کارگیری مصالح نو در کاهش وزن ساختمان هزینه و زمان مورد نیاز اجرای یک ساختمان.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است