تربیت بدنی و آماده سازی در کارهای ساختمانی

چون افراد با حرکات بدنی و شرایط کاری استفاده از عضلات بدن در هنگام کار مواجه می باشند لذا نرمش های عمومی بدن ( تریبت بدنی در کارهای ساختمانی ) در کیفیت اجرای مهارت اهمیت بسزایی دارد و در کلیه رشته های مهارتی و آموزشی قابل استفاده می باشد. از جمله این حرکات تربیت بدنی در کارهای ساختمانی می توان با این نرمش ها اشاره کرد.

۱- در جا زدن :

یکی از بهترین موارد تربیت بدنی در کارهای ساختمانی در جا زدن است. در جا ایستادن و حالت دویدن به خود بگیرید دست موافق پای تکیه گاه را به عقب و دست دیگر را به جلو نگاه دارید.

۲- خم شدن :

خم شدن نیز یکی دیگر از موارد تربیت بدنی در کارهای ساختمانی است. برای انجام این نرمش، مستقیم ایستاده دستها و پا ها را جفت بدن کردن (پا ها را می توان کمی فاصله داد) آماده شروع حرکت به جلو شوید( قبل از شروع، کف دست ها را به هم چسبانده و آن را در بالای سر قرار دهید.)

اکنون با خم شدن رو به جلو دست ها را به پنجه های نزدیک پا نزدیک کنید. سپس به حالت اولیه باز گردید.

۳- حرکت دست ها :

بایستد دست ها از طرفین به صورت دایره کامل به حرکت در آورید.

(دست ها را از پهلو ها به بالای سر برده با هر دست نیم دایره و با دو دست یک دایره کامل ترسیم نمایید.)

۴- خم کردن زانو :

کاملا راست بایستید یک پا را خم کرده و با هر دو دست آن را کنترل کنید با پیشرفت در این حرکت ارتفاع خم شدن زانو به طرف بالا را اضافه نمایید. پس از آن حرکت مجدد را با پای دیگر آغاز نمایید( تعویض پاها)، هنگام خم شدن پا، تنه نیز کمی به سمت جلو خم می شود.)

۵- چرخش دستها (با پوزیسیون) خم شدن :

 پا ها را به اندازه عرض شانه باز نموده به جلو خم شوید به قسمی که تنه بر پایین تنه عمود باشد سپس به صورت ضربدر دست و پای مخالف را به یکدیگر از جهت حرکت دستها به یکدیگر نزدیک نمایید.

عمل تنفس در تکرار دست مخالف را چنان انجام دهید که هنگام فرود، بازدم و هنگام تعویض دست ها، دم انجام می پذیرد.

۶- چرخش گردن :

پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و دست ها را پشت بدن قلاب نمایید سپس چرخش گردن را ابتدا از طرفین به صورت یک در میان انجام دهید، سپس به جلو و عقب سر انجام کشش گردن به طرف شانه و در پایان مجددا کشش به طرف جلو و عقب انجام می پذیرد.

۷- به پشت خم شدن :

پا ها را با کمی فاصله باز کنید و کاملا راست بایستید. اکنون دست ها را به پشت بدن قلاب کنید.

حالا بالا تنه را بدون خم شدن پاها به طرف عقب خم نمایید هر چه بهتر بتوان این عمل را انجام داد اثر بیشتری در بدن احساس می گردد.

۸- حرکت جهش :

کاملا با بدنی کشیده بایستید و دست ها و پاها را جفت کنید با یک حرکت جهشی به طرف بالا پاها و دست ها را از محور طولی بدن دور نموده (در انتها دست ها به خط طولی بدن نزدیک می شود) دست ها بالای سر و پاها تا حدود توانایی کاملا از یکدیگر باز می شود. سپس به حالت اولیه باز گردید. هنگام جهش عمل دم و هنگام فرود (بحالت اولیه) باز دم انجام می شود.

۹- اسکات کامل :

پا را به عرض شانه با کمی با فاصله از یکدیگر باز کنید دست ها را به کمر زده آهسته خم شوید به حدی که کاملا به روی پاها فرود آمده و به حالت نشسته در آیید.

هنگام بلند شدن عمل دم و هنگام نشستن عمل بازدم را انجام دهید.

گچ سبک دستی دیرگیر
ماستیک
گچ ساتن
گچ سیوا
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است