گچ سمنان

گچ فله

گچ فله ای سمنان نوعی پودر گچ در مش های 40 و 100 و 200 است.
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است