انیدریت

تولید انیدریت

تولید انیدریت قابل کار از انیدریت طبیعی و انیدریت شیمیایی انیدریت گیرا (قابلیت گیرایی داشته باشد) را از شکل طبیعی آن که قبلا” در آسیاب لوله ای یا پرتاپی کاملا” پودر…
فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است