گچ سمنان

نسبت آب به گچ

اندازه گیری، آزمایش درصد و تعیین نسبت استاندارد میزان اختلاط آب به گچ برای ایجاد ملات گچ کاری

گچ کاری گچ بری گچکاری گچبری ملات گچ و آب
گچ کاری گچ بری گچکاری گچبری ملات گچ و آب
گچ کاری گچ بری گچکاری گچبری
گچ

برای ساخت خمیر گچ مناسب و دستیابی به نسبت دقیق آب و گچ، تمامی گچها به مقدار ویژهای آب نیاز دارند که این مقدار اندازه ای است برای نسبت مطلوب خمیر گچ که کارکردن با آن را ساده میکند. نسبت آب در گچ پایه ای است برای اندازه گیری بسیاری از خواص دیگر گچ.

برای تعیین نسبت در بشر استانداردی که قطر دهانه آن ۶۶ میلی متر است مقدار ۱۰۰ میلی لیتر آب ریخته و وزن میشود مقداری گچ که قبلا” در ظرف سربسته به درجه حرارت اتاق خنک شده را در مدت ۲ دقیقه در بشر محتوی آب به آرامی می‌پاشند بطوریکه بعد از ۳ ثانیه تا ارتفاع  میلیمتر بشر رسیده و پس از ۶۰ ثانیه به ارتفاع ۶۰ میلی متر بشر برسید بعد از ۹۰ ثانیه باید سطح گچ تا ارتفاع تقریبا” ۲ میلیمتر  زیر آب قرار گرفته باشد.

در ۳۰ ثانیه آخر طوری باید گچ را در آب پاشید که کاملا” سطح آب ر ا پوشانده و حالت جزیره خشک تشکیل دهد که این جزیره گچی در مدت ۳ الی ۵ ثانیه تر و از حالت خشکی درآید. سپس بشر محتوی با آب و گچ ریخته شده در آن را توزین میکنند. اختلاف بین این دو دفعه توزین مقدار گچ که در ۱۰۰ میلی لیتر در آب ریخته شده معیین میگردد. ظرف را در حین آزمایش نباید تکان داد در غیر این صورت در اندازه گیری خطا حاصل میگردد.

بنابراین نسبت آب در گچ را میتوان بصورت زیر محاسبه کرد.

WG=100/W2-W1


نسبت اخطلات مطابق با آزمایش استاندارد

  • آماده سازی ملات گچکاری با استفاده از نسبت حجمی

از نظر استاندارد آماده سازی ملات گچ باید نباید با نصف نصف باشد. (۵۰ درصد آب و ۵۰ درصد گچ).

  • آماده سازی ملات گچ کاری با استفاده از نسبت وزنی

برای ترکیب و آماده سازی ملات گچ نسبت هایی دیگری مانند ۱۰۰ به ۱۳۰ (۱۰۰ گرم آب، ۱۳۰ گرم گچ) را در نظر گرفت که به این نسبت نسبت وزنی ترکیب می‌گوییند.

البته همواره می‌توان در موارد خاص برای غلیظ تر یا رقیق تر کردن ملات، این نسبت ها را تغییر داده و میزان آب یا گچ موجود در ملات را افزایش یا کاهس بدهیم.

 

تغییرات در این نسبت ها زمان گیرای (گیرش) گچ، مقاومت فشاری و خمشی و… را تغییر میدهد.

فهرست
error: این محتوا تحت حفاظت است